SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Ogłoszenie przetargu jest najem 2 pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot ogłasza przetarg na najem pomieszczeń.

Przedmiotem przetargu określony w pkt.1 może być oddany wyłącznie w użytkowanie na rzecz podmiotów świadczących usługi konsultacyjno- diagnostyczne z wyłączeniem świadczeń konkurencyjnych w stosunku do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

 

Umowę najmu zawiera się na czas określony tj. od dnia 14.04.2023r. do 01.03.2024r.

Cena wywoławcza wynosi: 70,70 zł stawki czynszowej netto za 1 m2.

Oferent musi zaoferować co najmniej cenę wywoławczą, wskazaną w pkt. 1.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Regulamin przetergu

Projekt umowy

 

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2023r. do godziny 10:00.

  1. Ofertę można złożyć:
  1. Osobiście w sekretariacie Organizatora tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot w godzinach 08.00-14.00 w zamkniętej i nienaruszonej kopercie.

Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Uczestnika oraz posiadać dopisek „Oferta na najem pomieszczeń nr 11 i 20”.

  1. Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot. Koperta powinna być opieczętowana nazwą i adresem Uczestnika oraz posiadać dopisek „Oferta na najem pomieszczeń nr 11 i 20”.