SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

ARCHIWUM

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
ambulansu drogowego typu C (1 sztuki) (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789), o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji (kod CPV – 34114121-3).

  • Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – 2017 rok.
  • Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789 oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., ,poz. 951), z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
  • Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475) oraz powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1260 .) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  • Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2017 r. godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 r. godz. 11.00

Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedz na pytania

———————————————————————————————

Ogłoszenie sprzedaży samochodów

ogloszenie_sprzedaz_sam

———————————————————————————————

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
ogłasza I przetarg nieograniczony, pisemny ofertowy, na sprzedaż samochodów:

  • Mercedes Benz  Sprinter, rok produkcji 2001, przebieg 265 679, cena wywoławcza 17 700 PLN
  • Opel Movano, rok produkcji 2005, przebieg 119 470, cena wywoławcza 36 000 PLN

Pojazdy można oglądać w dniach 13 – 20.09.2016 r. w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul . B. Chrobrego 10
w godzinach 8.00 do 13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu / Wiesław Wolnik tel. 58 555 81 07/.
Oferty pisemne na zakup pojazdu należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej Pogotowia Ratunkowego w Sopocie
do dnia 20.09.2016 r. do godz.10:00

Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul . B. Chrobrego 10.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.
Osobą kontaktową jest Wiesław Wolnik tel. ( 58 )555 81 07.

Szczegółowe warunki przetargu – Formularz

———————————————————————————————

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

Ogłasza przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789), (CPV -34114121-3)
Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2016 roku pod numerem: 150685-2016.

Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 81 – 756  Sopot, ul. Bolesława Chrobrego 10 pok.115, I piętro
Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2016 r. godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2016 r. godz. 10:00.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Jan Jercha fax: 58 555 81 00,  e-mail: j.jercha@msprsopot.pl

———————————————————————————————

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

w dniu 11-04-2016 r ogłasza konkurs uzupełniający do konkursu przeprowadzonego w grudniu 2013 r. i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1) przez lekarzy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S” na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska)
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego zostanie zawarta na okres od dnia 1 maja 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Ilość umów do zakontraktowania 2 ,

2) przez pielęgniarzy na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska).
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego zostanie zawarta na okres od dnia 1 maja 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Ilość umów do zakontraktowania 1 ,

3) przez ratowników medycznych – kierowców na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska).
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego zostanie zawarta na okres od dnia 1 maja 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
Ilość umów do zakontraktowania 5 ,

4) przez lekarzy w zakresie Nocnej Opieki Chorych
na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 50 tys. osób )
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia
1 maja 2016r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Ilość umów do zakontraktowania 10.

———————————————————————————————

Kod CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne
Kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne
Kod CPV: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2013.217 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń.
Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tekst jednolity Dz.U.2013.757 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 64/2013/DSOZ z dnia 15 listopada 2013 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. B. Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia 18 kwietnia 2016r.,
tel. 58 555-81-06
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem
„Konkurs ofert – lekarz systemu RTM ” ,
„Konkurs ofert – ratownik medyczny RTM ”,
„Konkurs ofert – pielęgniarz RTM ”,
„Konkurs ofert – lekarz POZ NS ” do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00
w Dziale Kadr – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie,
81-756 Sopot ul. B. Chrobrego 10 .
Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 kwietnia 2016r. o godz. 10,00 w siedzibie j Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 20 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o godz. 14.00
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej.
Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć ogłaszającemu konkurs w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Sopot, dnia 07-04-2016 r.

———————————————————————————————

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

ogłasza przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789), (CPV -34114121-3)
Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.07.2016 roku pod numerem: 136007-2016.

Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 81 – 756  Sopot, ul. Bolesława Chrobrego 10 pok.115, I piętro
Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2016 r. godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. godz. 10:00.

SIWZ

Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem

Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

———————————————————————————————

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

ogłasza przetarg na dostawę ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789), (CPV -34114121-3)
Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.07.2016 roku pod numerem: 136007-2016.

Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 81 – 756  Sopot, ul. Bolesława Chrobrego 10 pok.115, I piętro
Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2016 r. godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. godz. 10:00.

SIWZ

Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem

Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Zapytanie nr.1

Unieważnienie

———————————————————————————————

Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

Ogłoszenie w UZP

SIWZ

Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem

Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty

———————————————————————————————

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

ogłasza konkurs uzupełniający do konkursu przeprowadzonego w grudniu 2013 r. i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarzy w zakresie Nocnej Opieki Chorych
na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 50 tys. osób)
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Kod CPV: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2013.217 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń.
Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne  z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 64/2013/DSOZ z dnia 15 listopada 2013 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. B. Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia    31 lipca 2015r., tel. 58 555-81-06
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem
„Konkurs ofert – lekarz” do dnia 31 lipca 2015r. do  godz. 14.00 w Dziale Kadr – Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, 81-756 Sopot ul. B. Chrobrego 10 , pok.115.
Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 sierpnia 2015r. o godz. 10,00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 4 sierpnia 2015r. w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o godz. 14.00.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej.
Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć ogłaszającemu konkurs w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Sopot, dnia 23.07.2015 r.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od  dnia 1 września  2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr.1

———————————————————————————————

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

ogłasza konkurs uzupełniający do konkursu przeprowadzonego w grudniu 2013 r. i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego i zespole transportu sanitarnego na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska)

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres:
– w zespołach ratownictwa medycznego od dnia 1 sierpnia 2014r.
do  dnia 30 czerwca 2016r.,
– w zespole transportu sanitarnego od dnia 1 sierpnia 2014r.  do dnia 31 grudnia 2015r.,

przez lekarzy w zakresie Nocnej Opieki Chorych
na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 50 tys. osób )
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od  dnia 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2015 r.

Kod CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne
Kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne
Kod CPV: 85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2013.217 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń.
Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tekst jednolity Dz.U.2013.757 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 64/2013/DSOZ z dnia 15 listopada 2013 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. B. Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia 25 lipca 2014r.,
tel. 58 555-81-06
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem
„Konkurs ofert – lekarz” lub „Konkurs ofert – ratownik medyczny” do dnia 25 lipca 2014r. do  godz. 14.00 w Dziale Kadr – Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, 81-756 Sopot ul. B. Chrobrego 10
Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lipca 2014r. o godz. 10,00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 29 lipca 2014r. w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o godz. 14.00
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej.
Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć ogłaszającemu konkurs w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Sopot, dnia 16.07.2014r.

———————————————————————————————

Rozstrzygnięcie konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Lista osób przyjętych:

Skan 1

Skan 2

Lista osób nie przyjętych:

Skan 1

Skan 2

———————————————————————————————

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

działając  na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

a) ratownictwa medycznego:
1. w specjalistycznym zespole wyjazdowym – lekarz systemu, pielęgniarz , ratownik medyczny – kierowca,
2. w podstawowym zespole wyjazdowym –  ratownik medyczny – kierowca , ratownik medyczny,
3. w centrum powiadamiania ratunkowego – dyspozytor.
b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Urazowo – Ortopedyczna – lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
c) Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarz,
d) POZ – NS – nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska – lekarz, pielęgniarka,
e) transportu sanitarnego – ratownik medyczny – kierowca,
f) medycyny pracy – lekarz.

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania szczegółowych warunków konkursu .

Umowy zostaną zawarta na czas:

1. w zakresie ratownictwa medycznego od 01.01.2014r.  do  30.06.2016r.
2. w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 01.01.2014r.  do  30.06.2016r.
3. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2014r. do 31.12.2015r.
4. w zakresie w zakresie POZ – NS ( nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska od dnia  01.01.2014r. do 31.12.2015r.
5. w zakresie transportu sanitarnego od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2015r. 6. w zakresie medycyny pracy od 01.01.2014 do 31.12.2015r.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa  zamawiającego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. termin składania ofert –  18.12.2013r. w godz. 8:30 – 14:30.
2. termin otwarcia ofert  –  19.12.2013r. godz. 10:00,
3. termin rozstrzygnięcia konkursu –  20.12.2013r. godz. 14:00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  oraz materiałami informacyjnymi o  podmiocie konkursu, w tym  z projektem umowy  zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Udzielającego zamówienia  w dziale kadr w godzinach od 9:00 do 14:00 począwszy od dnia 10.12.2013r  tel. 58  555 81 06. SP ZZOZ  MSPR z Przychodnią w Sopocie  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu do składania ofert.

Dyrektor MSPR z Przychodnią  w Sopocie lek med. Ryszard Karpiński

———————————————————————————————

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na Dostawę „Aparatu rentgenowskiego, mobilnego ramię typu C”

Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.10.2013 roku pod numerem 414462-2013
Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia 11.10.2013 roku.
Ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego dnia 11.10.2013 roku.
Ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu dnia 11.10.2013 roku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – można pobrać ze strony internetowej https://www.msprsopot.pl
lub osobiście w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
81 – 756  Sopot ul. Bolesława Chrobrego 10  w pokoju 106.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2013 r. o godz.11 00
w siedzibie Zamawiającego w Sopocie
ul. B. Chrobrego 10, pok. nr  106.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Jan Jercha, tel ( 058 ) 555 – 81 – 07, fax ( 058 ) 555 – 81 – 00
e-mail: j.jercha@msprsopot.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Do pobrania:

-Ogłoszenie

-SIWZ

-Załacznik nr.1

-Załacznik nr.2

-Załacznik nr.3

-Załacznik nr.4

-Załacznik nr.5

-Załacznik nr.6

-Odpowiedzi na pytania 1

-Odpowiedzi na pytania 2

———————————————————————————————

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE ul. Bolesława Chrobrego 10
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

ZAPRASZA
oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

a) ratownictwa medycznego – w specjalistycznym zespole wyjazdowym S – lekarz systemu ,
b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Urazowo – Ortopedyczna – lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
c) w zakresie POZ-NS – nocna i świąteczną ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska – lekarz , pielęgniarka .

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania szczegółowych warunków konkursu .

Umowy zostaną zawarta na czas :
1. w zakresie ratownictwa medycznego od 01.07.2013r do 31.12.2013 r,
2. w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 01.07.2013r do 31-12-2013 r,
3. w zakresie w zakresie POZ- NS od dnia 01- 07-2013r do dnia 31-12-2014 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa zamawiającego , zgodnie z poniższym harmonogramem :
1. termin składania ofert – od 19.06.2013r do 25.06.2013r – do godz. 12:00,
2. termin otwarcia ofert – dnia 26.06.2013r godz. 12:00,
3. termin rozstrzygnięcia konkursu – 27.06.2013 godz. 13:00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o podmiocie konkursu , w tym z projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zamawiającego w dziale kadr w godzinach od 9:00 do 14:00 począwszy od dnia 19.06.2013r tel. 58 555 81 06.

SP ZZOZ MSPR w Sopocie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu do składania ofert.

Dyrektor MSPR
z Przychodnią w Sopocie
lek. med. Ryszard Karpiński

———————————————————————————————

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Na dostawę paliwa pędnego dla pojazdów mechanicznych należących do SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa pędnego dla pojazdów MSPR Sopot,
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09100000 – 0,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb przez okres zawarty w umowie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone SIWZ dostępnych na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria wyboru oferty:
•    cena + kryteria określone w SIWZ

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego SOPOT  ul. B. Chrobrego 10 , pok. 106 .

Termin składania ofert upływa 20.08.2013 r. do godz. 9 00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2013 r. o godz.10 00
w siedzibie Zamawiającego w Sopocie
ul. B. Chrobrego 10, pok. nr  104.
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni.

NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie,
ul. B. Chrobrego 10, 81-756 Sopot, woj. pomorskie, tel. 0-58 5558103, 5558107, faks 0-58 5558100.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.msprsopot.pl

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Jan Jercha, tel ( 058 ) 555 – 81 – 07,
e-mail: j.jercha@msprsopot.pl ,  jj@sopot.pl

Do pobrania:

-Ogłoszenie o zamówieniu

-Załącznik nr.1 do SIWZ poprawiony

-SIWZ

———————————————————————————————

Sopot: Dostawa karetki transportowej typu A2

Numer ogłoszenia: 238046 – 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią , ul. B. Chrobrego 10, 81-756 Sopot, woj. pomorskie, tel. 0-58 5558103, 5558117, faks 0-58 5558100.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.msprsopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa karetki transportowej typu A2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu fabrycznie nowej karetki transportowej typu A2, na bazie pojazdu bazowego typu furgon wyprodukowanego w 2011- 2012r., z przedziałem medycznym i wyposażeniem medycznym..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0, 34.11.41.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę: karetki pogotowia ratunkowego oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana należycie.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 6
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają, c) zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ d) zmiana dotycząca dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępne będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, f) zmiana dotycząca terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msprsopot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sopocie Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ul. Chrobrego 10 pok.103.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 13:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sopocie Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ul. Chrobrego 10 pok.103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ (533.5 KB)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (49 KB)

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (56 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (34.5 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (31.5 KB)

Załącznik nr 5 – wykaz dostaw (31 KB)

Załącznik nr 6 – oświadczenie o podwykonawcach (63 KB)

Załącznik nr 7 – projekt umowy (80 KB)

Sprostowanie (571.7 KB)

Załącznik nr 7 – poprawiony projekt umowy (75.5 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.5 KB)

Informacja (867 KB)

Załącznik nr 2a (54 KB)

Odpowiedzi na pytania nr 1 (1.9 MB)

Wynik postępowania (736.5 KB)

———————————————————————————————

Sopot: Przetarg na zbycie mienia ruchomego Samochody specjalne: VW LT – 28, VW T-4

data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – zbycie mienia ruchomego

Adres strony internetowej zbywającego minie ruchome: www.msprsopot.pl

W przetargu na zbycie mienia ruchomego mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złoża ofertę spełniająca wymagania zawarte w szczegółowych warunkach przetargu oraz wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i miejscu wyznaczonym w niniejszych szczegółowych warunkach przetargu.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU
a) Przedmiotem przetargu jest zbycie mienia ruchomego – samochody specjalne wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do szczegółowych warunków przetargu.
b) Mienie przeznaczone do sprzedaży stanowi własność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.
c) Cena wywoławcza brutto poszczególnych urządzeń została określona w Załączniku Nr 2.
d) Mienie przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie SPZZOZ MSPR z P w Sopocie, ul. B. Chrobrego 10, w dniach 03 – 16.08.2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu / Jan Jercha tel. 58 555 81 07
e) Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane urządzenia.

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferent ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie ze szczegółowymi warunkami przetargu, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. Oferta musi być podpisana. Kompletna oferta, łącznie z załącznikami, powinna mieć ponumerowane i parafowane strony. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opatrzona napisem:
PRZETARG NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO:
SAMOCHODY SPECJALNE : VW LT – 28 , VW T – 4 .
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 10, 81-756 SOPOT

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferta powinna zawierać:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,
b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – jako wzór załącznik nr 1,
c) kopie dowodu wniesienia wadium.

4. KRYTERIA OCENY
Proponowana cena jednostkowa (brutto) – 100 %
Uwaga :
W przypadku złożenia ofert z taką samą wartością w zakresie tego samego asortymentu, organizator przetargu może zarządzić składanie ofert dodatkowych.

5. WADIUM
Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego samochodu, wg pozycji przetargowej z ogłoszenia – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU Załącznik nr 2 – Wykaz samochodów, tytułem zabezpieczenia obowiązków wynikających z przetargu.
Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
Wadium należy wpłacić do kasy Organizatora przetargu do dnia 20.08.2012 roku do godz. 10:00
Kopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Organizator przetargu zwróci wadium jeżeli:
a) zawarto umowę sprzedaży,
b) upłynął termin związania z oferta,
c) unieważniono przetarg,

Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy:
a) sprzedaż przedmiotu przetargu stała się niemożliwa z winy oferenta,
b) przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.

6. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETARGU
Ze strony Sprzedawcy osoba uprawniona do kontaktowania się z kupującymi jest:
Jan Jercha, Kierownik Działu Technicznego
tel. 58 555 81 07 fax: 58 555 81 00

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach przetargu należy złożyć do dnia 20.08.2012 r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu tj. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE, ul. B. Chrobrego 10,

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
a) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08. 2012r. o godzinie 10:30. w siedzibie Sprzedawcy tj. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE w budynku administracji.
b) Komisja w części jawnej posiedzenia po sprawdzeniu nienaruszenia ofert, ogłasza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ilość ofert oraz ogłasza oferentom, które z ofert są ważne lub nie.
c) Otwarcie ofert przeprowadza komisja przetargowa.
d) Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.
e) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty zgodnie z kryteriami oceny.
f) Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany oddzielnie dla każdej pozycji przetargowej z ogłoszenia – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU Załącznik nr 2 – Wykaz samochodów,
g) Organizator przetargu obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania z oferta wynosi 20 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

10.ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
1. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.
2. Organizator przetargu dopuszcza jego rozstrzygniecie, jeśli wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymagania określone w szczegółowych warunkach przetargu.
3. Po zakończeniu przetargu zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów o wyborze oferty i umieści ogłoszenie o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zamieści na stronie internetowej: http://www.pogotowiesopot.pl/

———————————————————————————————

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
W SOPOCIE ul. Bolesława Chrobrego 10

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

ZAPRASZA

oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :
a)    ratownictwa medycznego
– w specjalistycznym zespole wyjazdowym S – lekarz systemu ,
– w centrum powiadamiania ratunkowego – dyspozytor.
b)     ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
– Poradnia Urazowo – Ortopedyczna ,
c)    transportu sanitarnego .

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania szczegółowych warunków konkursu .
Umowy zostaną zawarta na czas :
1.    w zakresie ratownictwa medycznego od 01.01.2013r  do  31.12.2013 r,
2.    w zakresie centrum powiadamiania ratunkowego od dnia 01.12.2013r do dnia 31.12.2013r ,
3.    w zakresie   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od 01.01.2013r do  30.06.2013 r ,
4.    w zakresie  transportu sanitarnego  od dnia   01- 01-2013r  do dnia 31-12-2013 r .

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa  zamawiającego , zgodnie
z poniższym harmonogramem :
1. termin składania ofert                        –   06.12.2012r  do 14.12.2012 r  – do godz. 11:00
2. termin otwarcia ofert                         –   14.12. 2012r  godz. 12:00
3. termin rozstrzygnięcia konkursu       –   14.12. 2012r  do godz. 15:00

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert  oraz materiałami informacyjnymi o  podmiocie konkursu , w tym  z projektem umowy  zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zamawiającego  w dziale kadr w godzinach  od 9.00 do 14:00  począwszy od dnia
10-12-2012 r  tel. 58  555 81 06.  

SP ZZOZ  MSPR w Sopocie  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu do składania ofert.

Dyrektor MSPR
z Przychodnią w Sopocie
lek. med. Ryszard Karpiński