SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

  • Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – 2018 rok.
  • Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022 ze zm.).
  • Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 20158 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
    oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475) oraz powinien odpowiadać wymogom ustawy z dnia 27 czerwca 2017r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
  • Wykonawca zapewni na oferowany pojazd bazowy serwis gwarancyjny w ASO położonej nie dalej niż w odległości 20 km od siedziby Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia ambulansu przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie o szkoleniu, na 2 dni przez planowanym terminem szkolenia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ-wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ-zobowiązanie

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wynikach postępowania

METRYCZKA
Podmiot udostępniający informację : MSPR Sopot
Osoba wprowadzająca informację : Adam Kisielewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Karpiński
Czas wytworzenia: 2018-04-13 21:34:00
Czas publikacji: 2018-04-13 21:34:00

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-04-13 21:34:00 Adam Kisielewski Publikacja artykułu