SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C – UNIEWAŻNIONY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C
(w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego
szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

 • Zamawiający wymaga zaoferowania
  pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu
  bazowego – 2018 rok.
 • Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie
  PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
  dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
  niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022 ze zm.).
 • Oferowany pojazd winien
  posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego oraz pojazdu skompletowanego wydane
  na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  25 września 20158 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
  oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475) oraz powinien
  odpowiadać wymogom ustawy z dnia 27 czerwca 2017r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
  2017r., poz. 1260 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 • Wykonawca
  zapewni na oferowany pojazd bazowy serwis gwarancyjny w ASO położonej nie dalej niż w
  odległości 20 km od siedziby Zamawiającego.
 • Zamawiający wymaga przeprowadzenia w
  terminie 7 dni od dnia dostarczenia ambulansu przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników
  Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie
  Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie o szkoleniu, na 2 dni
  przez planowanym terminem szkolenia.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ-wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ-wykluczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ-warunki udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ-grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ-zobowiązanie

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

METRYCZKA
Podmiot udostępniający informację : MSPR Sopot
Osoba wprowadzająca informację : Adam Kisielewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Karpiński
Czas wytworzenia: 2018-03-30 18:08:00
Czas publikacji: 2018-03-30 18:08:00

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-03-30 18:08:00 Adam Kisielewski Publikacja artykułu