SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE UL. B. CHROBREGO 10

Ogłasza w dniu 08-06-2017 r
konkurs  w zakresie ratownictwo medyczne i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ratowników medycznych
ratowników medycznych – kierowców
pielęgniarzy
w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego „S” i podstawowych zespołach  ratownictwa medycznego „P” na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 62 tys. osób z terenu Sopotu i części Gdańska)
Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zespołach ratownictwa medycznego  zostaną zawarte na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do  dnia
31 grudnia 2017r.
Ilość umów do zakontraktowania  45,

Kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Udzielanie powyższych świadczeń będzie realizowane na bazie nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeń, sprzętu i aparatury niezbędnej przy udzielaniu świadczeń.
Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tekst jednolity Dz.U.2016.1868 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 64/2013/DSOZ z dnia 15 listopada 2013 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia, można zapoznać się w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie przy ul. B. Chrobrego 10, w Dziale Kadr pok. 115, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00, począwszy od dnia ogłoszenia do dnia 20-06-2017r. do godz. 14,00
tel. 58 555-81-06
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem
„Konkurs ofert –systemu  RTM do dnia  20 czerwca 2017r. do  godz. 14.00 w Dziale Kadr – Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie, 81-756 lekarz Sopot ul. B. Chrobrego 10
Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21-06-2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi dnia 22-06-2017r.  w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o godz. 14.00
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyn.
W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferenci mogą złożyć protest do komisji konkursowej.
Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można złożyć ogłaszającemu konkurs w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

Warunki szczegółowe Ratownik Medyczny

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Uzupełnienie do konkursu